Thursday, November 6, 2008

current week in Oracle

הפונקצייה הבאה מחזירה את ימי השבוע הנוכחי נכון ליום ההרצה,לדוגמא:

אם היום ה - 11/09/2007 אני אקבל את כל התאריכים הבאים:9/10/11 ,כלומר כל הימים
מתחילת השבוע עד ליום ההרצה.

הפונקצייה מבוססת על ההנחה שהשבוע מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת וניתן
לשלבה ב- where ,כאובייקט תנאי בעולם :

הפונקצייה מקבלת שדה מסוג תאריך (date...) כ- Input
ומחזירה את כל התאריכים שנמצאים בטווח של השבוע הנוכחי (output)

table.date between trunc(next_day(sysdate,'SUNDAY')-7)
and
trunc (next_day(sysdate,'SUNDAY')-1)
שוב,בהעתקה הכל יסתדר,היישור ישאר לבנתיים מגבלה...

No comments:

Post a Comment